1395/1/28 شنبه
آدرس: یزد- بلوار دانشجو- دانشگاه پیام نور استان یزد
کدپستی 8913984334

تلفن تماس:3-38250721-035
دورنگار: 38253221-035

جهت مشاهده داخلی های ستاد استان کلیک نمایید
 
آدرس و شماره تماس مراکز و واحدها
آدرس پست الکترونیکی: pnu_yazd@pnu.ac.ir