كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1394/11/12 دوشنبه تماس با ریاست
نحوه ارتباط با ریاست دانشگاه

شماره تماس: 03538252773 و 23-03538250720 داخلی 245


روزهای ملاقات عمومی: یکشنبه هر هفته با تعیین وقت قبلی